شنبه، دی ۴

تحصیلات رایگان همین حالا

FREE EDUCATION NOW

موج اعتراضات و تظاهرات دانشجویی در شهرهای مختلف اروپا، علیه خصوصی سازی و افزایش بی رویه شهریه دانشگاه ها، که از چند ماه پیش شروع شده بود، هم چنان ادامه دارد.
این اعتراضات، هفته های اخیر در ایرلند، انگلستان، اسکاتلند، ایتالیا، شیلی و یونان گسترده بود.

دهم نوامبر: هزاران نفر از مردم دوبلین به تظاهرات دانشجویان علیه حملات پلیس پیوستند و از اعتراضات جوانان و دانشجویان در اعتراض به کاهش بودجه مدارس و دانشگاه ها و افزایش شهریه ها حمایت کردند:دهم نوامبر: بیش از 50هزار نفر از مردم از اقصی نقاط انگلیس به تظاهرات گسترده در شهر لندن پیوستند تا علیه طرح های دولت در کاهش بودجه و محدودکردن خدمات اجتماعی- آموزشی و نیز افزایش هزینه ها و شهریه های تحصیلی وسیعا اعتراض نمایند. صدها تن از مردم اسکاتلند نیز در این اعتراضات به مردم انگلستان پیوستند:


24 نوامبر: در این روز شهرهای مختلف انگلستان به ویژه لندن شاهد یکی از مهم ترین و بزرگترین اعتراضات و اعتصابات اخیر دانشجویان و جوانان و مردم معترض بود. بسیاری از دانش آموزان نیز با تعطیل کردن مدارس خود به صفوف تظاهرکنندگان و معترضان به سیاست های دولت پیوستند.
پلیس انگلستان برخوردهای وحشیانه ای را علیه معترضین و تظاهرکنندگان سازمان داد.


30نوامبر: اعتراضات به خصوصی سازی آموزش، کاهش بودجه ها و افزایش هزینه ها و نهایتا محدود شدن حق تحصیل برای دانشجویان و دانش اموزان نه تنها در انگلستان ادامه دارد، که در ایتالیا و شیلی هم به وقوع پیوسته است:
2دسامبر: هزاران تن از دانشجویان یونان در اعتراض به کاهش بودجه های مدارس و دانشگاه ها از سوی دولت و نیز در هم بستگی با دانشجویان انگلیسی به خیابان ها آمدند و دست به تظاهرات اعتراضی زدند. این تظاهرات ها به خشونت کشیده شد و پلیس عده زیادی از دانشجویان را دستگیر نمود. تعدادی از دانشجویان طی حملات وحشیانه پلیس زخمی شدند:8 دسامبر: شهرهای مختلف انگلستان و به ویژه لندن هم چنان صحنه اعتراضات و درگیری های دانشجویان و جوانان و مردم حامی آنها علیه سیاست های حکومت و برخوردهای پلیس است:9دسامبر: درگیری ها با پلیس و اعتراضات در میدان پارلمان ادامه دارد:18دسامبر: علیرغم اعتراضات و تظاهرات وسیع و گسترده، در پارلمان رای به کاهش بودجه ها و افزایش شهریه ها داده شد و تظاهر کنندگان میدان پارلمان را به اشغال خود در آوردند. پلیس به شدت سعی به عقب راندن معترضین و متفرق کردن آنان نمود:


22دسامبر: هزاران تن از دانشجویان ایتالیایی در شهرهای رم، پالرمو، میلان و... دست به تظاهرات اعتراضی علیه سیاست های جدید دولت برلوسکونی و طرح های اصلاحی وی در مورد سیستم دانشگاه ها زدند. این اعتراضات به درگیری با پلیس منجر شد و پلیس به خشونت علیه تظاهرکنندگان اقدام کرد:
هیچ نظری موجود نیست: