شنبه، تیر ۳۱

اوین


برای نرگس محمدي که بپاید در دیوار

بپاید چون سنگ

تا تکه های شیشه ی جان جادوگر

آتي– نرگس محمدي


روی شکستن ِ پاهایم آمده ام

با انگشت های باقیمانده