چهارشنبه، اردیبهشت ۶

بيانيه کانون نويسندگان در تبعيد به مناسبت اول ماه مه روزجهانی کارگر

بيانيه کانون نويسندگان در تبعيد به مناسبت اول ماه مه روزجهانی کارگر

روز خجسته کارگر
و آزادی بيان


کارگران جهان، بنا به يک سنت مبارزاتی روز اول ماه مه، به خيابان ها می آيند تا همبستگی خود را در برابر فرادستان جامعه به نمايش بگذارند و به بی عدالتی و ستمی که بر آنان روا می رود اعتراض کنند.
اين حق جهانی اعتراض و سخن گفتن، به دنبال سال های طولانی مبارزه به دست آمده و اکنون به ناچار از سوی بسياری از مستبدان جهان نيز پذيرفته شده است.

اما در جمهوری اسلامي، کارگران نه تنها نمی توانند مانند ديگر کارگران جهان، در روز اول ماه مه در خيابان ها دست به اعتراض بزنند و خواستار حقوق شان شوند؛ بلکه حتی اگر مخفيانه گردهمآئی کنند نيز مورد هجوم نيروهای سرکوب قرار می گيرند و خطرات بسياری تهديدشان می کند.
به ويژه در سال های اخير، کارگران مبارز بسياری فقط به خاطر برگزاری مراسم اول ماه مه و دفاع از حقوق خود دچار زندان، شکنجه و محکوميت های حبس دراز مدت شده اند. و اکنون جمهوری اسلامي، درست در آستانه روز کارگر، اقدام به محکوميت يکی از نمايندگان کارگری کرده که اين محکوميت در نوع خود بی نظير است:
رضا شهابي، کارگری که در دفاع از حقوق کارگران سخن گفته و دست به اعتراض زده، فقط به خاطر سخن گفتن، به شش سال زندان و «پنج سال خاموشی» محکوم شده است.
جدا از ديگر احکام غيرانسانی جمهوری اسلامي، محکوميت عجيب و بی نظير «پنج سال خاموشی» تاکنون در هيچ جای دنيا سابقه نداشته و به عنوان نقض آشکار »حق سخن گفتن» که يک حق مسلم انسانی ست به شمار می آيد. «پنج سال خاموشی» نشان می دهد که هسته اصلی وحشت جمهوری اسلامی از کجا سرچشمه می گيرد. «پنج سال خاموشی» قانونی شدن و رسميت يافتن آشکار خفقان و بريدن زبان در جمهوری منحوس اسلامی است.
بايد در برابر اين حکم بی نظير به وسيع ترين شکل دست به اعتراض زد و اين سند رسمی سرکوب را که قانونی کردن خفقان و خلاف تمامی دست آوردهای زندگی بشری ست در پيشگاه مردم جهان افشا کرد.

«کانون نويسندگان ايران در تبعيد»، روز خجسته کارگر را به همه کارگران و مردم آزادی خواه جهان تبريک می گوند و بنا به آرمان هميشگی خود، در دفاع از آزادی انديشه و بيان با صدای بلند به اين ستم آشکار برای بريدن صدای کارگران اعتراض می کند.

کانون نويسندگان ايران در تبعيد
مه 2012
4 اردیبهشت 1391  

هیچ نظری موجود نیست: