جمعه، آبان ۱۴

بازگشت به کار سه تن از کارگران اخراجی شرکت واحد

جهان نوین: بازگشت به کار سه تن از کارگران اخراجی شرکت واحد، آقای گوهری، عضو هیات مدیره سندیکا، آقای عطاباباخانی بازرس و آقای تاخیری عضو فعال سندیکا، که حدود 4 سال پیش به دلیل فعالیت های سندیکایی از کار اخراج شده بودند، مایه خشنودی است.

این کارگران، ماه ها بود حکم بازگشت به کار، گرفته بودند، اما رییس سابق شرکت واحد، سردار بیژنی، از بازگشت به کارشان جلوگیری می کرد.

ضمن تبریک بازگشت به کار این کارگران فعال، امیدواریم که روسای جدید، کمی بیش از پیشینیان خود، این مساله را دریابند که مخالفت با خواست کارگران برای ایجاد تشکل مستقل کارگری، راه به جایی نمی برد.

امیدواریم روسای جدید، با آزادی منصور اسانلو و ابراهیم مددی، رییس و نایب رییس سندیکای کارگران شرکت واحد، که بیش از سه سال است در زندان به سر می برند و همچنین رضا شهابی، دیگر عضو سندیکا و سایر کارگران زندانی، به گوشه ای از خواست های کارگران، تن بدهند.

هیچ نظری موجود نیست: