دوشنبه، اردیبهشت ۱۹

نظم سرمايه داري به ضد ماست

اول ماه مه روز ما و من
همنوا با جهان ضد اهرمن

وقت پيوند سرچشمه‌ها به هم
سيل بنيان كن رزم با ستم

روز بگسستن بند دست و پاي
روز فرياد بر نظم ژاژخاي

روز سرخ شهيدان كارگر
روز پيكار نيكي عليه شر

روز فرياد داد و برادري
جان نهادن به پاي برابري

روز قهر ستمديده زان چه بود
روز رزم جهان ضد نظم سود

روز خشم نهادينه ضد شر
روز توليد شايسته‌ي بشر

روز جشن رهايي ز بردگي
رسم نو راه شايان زندگي

هر كه در دام سرمايه شد شكار
چاره اش نبود او جز به كارزار

نظم سرمايه داري به ضد ماست
پس به ضدش به پا خواهيم خاست

هیچ نظری موجود نیست: