دوشنبه، اردیبهشت ۱۹

واقعيت، واقعيت

واقعيت، سنگر نيرنگ

واژه اي آلوده با صد ننگ

بستن روزن به روي رزم سنگين بلور و سنگ

واقعيت جنگ

واقعيت جنگ

واقعيت سقف كوتاه اتاق تنگ

واقعيت بي قراري

بي قراري

بي قراري

آتشي بيتاب و رهجو زير يورش‌هاي جاري

واقعيت مرگ آزادي، عدالت

شرم مطبوعات خنثي با سرآغازي ز وحشت

واقعيت گورهاي جمعي“ايام وحدت“!

واقعيت پيكر بي‌جان صدها قهرمان در كيسه گوني

جسم پر زخم و كبود جنگل پيوسته خوني

واقعيت حذف نان از سفره هاي نفتي نيمي ز ملت

واقعيت اوج نفرت

واقعيت كوچ سر از تن به غربت

واقعيت پر زغفلت

واقعيت دار قالي

سل در كم سن و سالي

سفره اي با جاي خالي

واقعيت قطره خون روي عكس مانده بر رف

سنگ‌هاي مانده و ماسيده در كف

جاي سيلي بر رخ دف

واقعيت خشم در صف

واقعيت تازيانه تازيانه تازيانه

گرده‌ي لخت جوان و پاي بي‌كفش جوانه

واقعيت مرگ پيمان‌هاي بهمن

واقعيت بانگ شيون

طرح تفكيك من از من

غارت خلقي به نام خلق و ميهن

واقعيت كهنه پاره

واقعيت سنگواره

واقعيت مبتلا، محتاج چاره.

هیچ نظری موجود نیست: