دوشنبه، اردیبهشت ۱۹

بهار نزديك است


براي مردمي كه درخاورميانه و افريقا
براي زندگي بهتر مي جنگند


بر آسمان

سقفي از فولاد كشيدند

بر زمين

سطحي از بتن مسلح ريختند

تهديد و تحديدت كردند كه نباري

جوي را پوشاندند

آتشي برپا كردند

كه تحمل از تو بستانند و جاري نشوي

وتو فرياد زدي

كه خشكي را از كوير خواهي شست

از آسمان باريدي

از زمين جوشيدي

و ناگهان آتش را بلعيدي

بتن مسلح را سست كردي

و ...

دزديدند

يكي ازهزارانت را

كه شبي شبمني بر شب بويي بود

دزديدند

تا انكار كنند

بركت حضورت را

و آن كه در تابوتي بر دوش قاتلانش بود

فرياد مي‌زد: كه ما بسياريم

كه ابرهاي باران‌زاي ديگري در راه است

كه چشمه‌هاي بي‌شمار روزني مي‌جويند تا حضور

بهار نزديك است

حتا دركوير

هیچ نظری موجود نیست: