یکشنبه، اردیبهشت ۱۰

تفاوت

وقتی میگویند: "سپید"
تو به برف میاندیشی
او، به قو
من، به قرارداد سفید پیش رو
یک نفر هم به گلهای سپید خوشبو

هیچ نظری موجود نیست: