پنجشنبه، اسفند ۱۳

قلم چرخید و فرمان را گرفتند

قلم چرخید و فرمان را گرفتند
ورق برگشت و ایران را گرفتند

به تیتر «شاه رفت ِ» اطلاعات
توجه کرده، کیهان را گرفتند

همه ازحجره ها بیرون خزیدند
به سرعت سقف و ایوان را گرفتند

گرفتند و گرفتن کارشان شد
هرآنچه خواستند آن را گرفتند

به هر انگیزه و با هر بهانه
مسلمان، نامسلمان را گرفتند

به جرم بد حجابی، بد لباسی
زنان را نیز، مردان را گرفتند

سراغ سفره ها، نفتی نیامد
ولیکن در عوض نان را گرفتند

یکی نان خواست بردندش به زندان
از آن بیچاره دندان را گرفتند

یکی آفتابه دزدی گشت افشا
به دست آفتابه داشت، آن را گرفتند

یکی خان بود از حیث چپاول
دوتا مستخدم خان را گرفتند

بده مژده به دزدان خزانه
که شاکی های آنان را گرفتند

چو شد در آستان قدس دزدی
گداهای خراسان را گرفتند

به جرم اختلاس شرکت نفت
برادرهای دربان را گرفتند

نمی خواهند چون خر را بگیرند
محبت کرده پالان را گرفتند

غذا را آشپز چون شور می کرد
سر سفره نمکدان را گرفتند

چو آمد سقف مهمانخانه پایین
به حکم شرع، مهمان را گرفتند

به این گله دوتا گرگ خودی زد
خدایی شد که چوپان را گرفتند

به ما درد و مرض دادند بسیار
دلیلش اینکه درمان را گرفتند

۱ نظر:

ناشناس گفت...

شعر سهل الهضمی است و به زبان ساده، وارونه سازی ها را نشان می دهد:
وارونه سازی دیالک تیک کل و جزء، وارونه سازی اصلی و فرعی، وارونه سازی ماهوی و نمودین، وارونه سازی محتوا و فرم، وارونه سازی دارا و ندار والی آخر.
منظور از وارونه سازی چیست؟
مثلا در دیالک تیک محتوا و فرم، نقش تعیین کننده از آن محتوا ست و نه فرم.
اما عوامفریبان فرم را عمده، مطلق و برجسته می کنند و از محتوا اصلا حرفی نمی زنند.
در دیالک تیک گرگ و چوپان، نقش تخریبی تعیین کننده از آن گرگ است و نه چوپان.
ولی ارتجاع عوامفریب، به جای گرگ (مناسبات تولیدی حاکم)، چوپان (عناصر روبنائی، حجاب، لباس، روزه، عیش و غیره) را عمده و برجسته می کند و اولی را از یادها می برد.
این شیوه ـ در عین حال ـ شیوه مؤثری است.
چون اکنون مسئله نه نفی مناسبات تولیدی سرمایه داری، بلکه نشان دادن چند کاکل و یا امثالهم شده است.
ارتجاع می تواند بر سر مسئله نشان دادن کاکل، تن به چک و چانه زدن بدهد و اگر روزی عقب نشینی کند، حاصل «مبارزات کذائی» رؤیت چند کاکل خواهد شد و الی آخر.