پنجشنبه، آبان ۱۳

پیام حمایت سندیکاهای کارگری ایران از مبارزات کارگران و زحمتکشان فرانسوی

به گزارش وب سایت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، در این پیام چنین آمده است:

کارگران، یاران و هم رزمان؛

دولت فرانسه جهت پیشبرد جهانی سازی و گذر از بحران اقتصادی، برای پایمال کردن حقوق بازنشستگی کارگران که طی سالها مبارزه به دست آورده اند، برنامه ای را به پیش می برد که ناقض دست آوردهای شما می باشد.

سندیکاهای کارگری ایران ضمن حمایت کامل از حرکت شکوهمند شما زحمت کشان، با صدایی رسا اعلام می دارد:

شما درد مشترک کارگران جهان را فریاد می زنید.

هجوم به تمام دست آوردهای کارگران تحت عنوان جهانی سازی، از برنامه های اکثر دولت های سرمایه داری است که جز فقر، فلاکت و بیکاری کارگران، هیچ نتیجه ای را به دنبال نخواهد داشت، پیروزی شما در این نبرد، پیروزی همه کارگران جهان محسوب می شود.

ما را در این مبارزه در کنار خود بدانید.

همان طور که می دانید، کارگران سندیکایی در ایران به دلیل ابتدایی ترین حقوق کارگری که در سطح جهان پذیرفته شده، جهت ایجاد تشکل مستقل کارگری، طی سالیان گذشته تحت شدیدترین فشارها قرار دارند و کماکان تعدادی از کارگران در زندان و بسیاری دیگر در دادگاه های متفاوت سرگردان و از نعمت کار کردن محروم می باشند.

ما پیروزی شما در این مبارزه را، پیروزی همه کارگران قلمداد می کنیم و تنها راه نجات مان را اتحاد و همبستگی بین المللی کارگران و مبارزه برای رفع این بی عدالتی ها در راه رسیدن به یک زندگی در خور شان همه انسان ها می دانیم.

بار دیگر حمایت خود را از اعتصاب پر قدرت شما اعلام داشته و برای تان در این مبارزه متحدانه، امید موفقیت داریم.


با امید به گسترش صلح و عدالت و آزادی
در سراسر گیتی

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
سندیکای کارگران فلزکار مکانیک

آبان ۱٣٨۹

هیچ نظری موجود نیست: